Osiągnięcia zawodowe do 2007 - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Osiągnięcia zawodowe do 2007

ARCHIWUM

Konkurs na najlepsza pracę dyplomową roku, ogłoszony przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Kuratorium w Bydgoszczy

Rok

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

Rodzaj nagrody

Temat pracy

1997/98

Małgorzata Kwiatkowska

Danuta Paluszak

I nagroda

Centrum kształcenia ustawicznego z dostosowaniem dla potrzeb korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Marcin Maciejewski

Danuta Groblewska

wyróżnienie

Projekt architektoniczny kolonii domków jednorodzinnych.

Wiesława Marciniak

Elżbieta Górzna

wyróżnienie

Projekt terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Opracowanie architektoniczne

1998/99

Karolina Wojciechowska, Agnieszka Fedde

Danuta Groblewska

wyróżnienie

Projekt architektoniczny centrum rekolekcyjno-formacyjnego dla młodzieży

Maciej Kurant

Elżbieta Latzke

wyróżnienie

Projekt architektoniczny domu opieki społecznej
dla osób niepełnosprawnych

1999/00

Bartłomiej Drzewiecki

Danuta Groblewska

I nagroda

Projekt architektoniczny wraz z makietą podziemnego centrum handlowego

Michał Chełminiak

Anna Cudziło

wyróżnienie

Projekt architektoniczny lotniska.

2000/01

Anna Korona,
Emilia Żelazna

Danuta Paluszak

I nagroda oraz nagroda specjalna Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

Ginące budownictwo drewniane Regionu Kujawsko-Pomorskiego

2001/02

Emilia Maciągowska

Lidia Plucińska

I nagroda

Projekt architektoniczny gospodarstwa agroturystycznego (z makietą).

Jarosław Banaszak

Danuta Groblewska

dyplom i nagroda Reńsko-Westfalskiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego
w Essen

Droga krajowych materiałów budowlanych
do uzyskania certyfikatu.

2002/03

Tomasz Buczkowsk

Danuta Paluszak

I miejsce
z nagrodą

Rekonstrukcja fragmentu zespołu dworsko-parkowego w Rucewie.

Piotr Jezierski

Danuta Groblewska

wyróżnienie

Wykorzystanie programu komputerowego "Robot ekspert i robot milenium" w statyce układów konstrukcyjnych.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w szkołach średnich i technicznych, organizowanym z okazji Bydgoskich Dni Techniki, ogłoszony przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bydgoszczy.


Rok

Nazwisko i imiê

Nazwisko i imiê nauczyciela prowadz¹cego

Rodzaj nagrody

Temat pracy

1999/00

Roman Radzikowski

Danuta Groblewska

II miejsce

Album stropów prefabrykowanych i wylewanych na mokro.

2000/01

Karolina Pietrzak

Anna Cudzi³o

I miejsce

Projekt architektoniczny dworku-hotelu.

2001/02

Katarzyna Hanczewska

El¿bieta Latzke

II miejsce i dyplom

Projekt architektoniczno-budowlany wielorodzinnego
3-kondygnacyjnego budynku, z czêœci¹
handlowo-us³ugow¹.

Agnieszka Roszak

El¿bieta Latzke

wyró¿nienie

Kowalstwo artystyczne w budownictwie
(praca z modelem)

2002/03

Przemys³aw Modrzyñski

El¿bieta Latzke

I nagroda

Projekt architektoniczno-budowlany trybuny g³ównej
z zapleczem socjalno-sanitarnym stadionu lekkoatletycznego z boiskiem pi³karskim.

Olga Banaszyñska

Danuta Groblewska

II nagroda

Porad kilka dla amatora remontu mieszkania.

Konkurs "Technik 2000" na najlepszą pracę z Regionu Inowrocławskiego,
organizowany przez NOT FSNT Radę w InowrocławiuRok      

Nazwisko i imiê

Nazwisko i imiê nauczyciela prowadz¹cego

Rodzaj nagrody

  Temat pracy

    
2000/01

Monika Jedlikowska

El¿bieta Górzna

Nagroda Starosty powiatu inowroc³awskiego

Projekt architektoniczny domu jednorodzinnego
w technologii kanadyjskiego szkieletu drewnianego.

Anita Belzyt        

El¿bieta Górzna

Nagroda Not FSNT w Inowroc³awiu

Projekt architektoniczny domu jednorodzinnego
w technologii tradycyjnej z ogrodem na dachu.

Karolina Moczad³o        

Lidia Pluciñska

wyró¿nienie

Katalog œcian warstwowych.

Anna Szyper, Agnieszka Lewandowska        

El¿bieta Górzna

wyró¿nienie

Projekt zagospodarowania parku osiedlowego.

Zbigniew Dawidowicz        

Danuta Groblewska

wyró¿nienie

Poradnik dla inwestora.

2001/02

Joanna Kot        

El¿bieta Górzna

II nagroda, dyplom uczelni wy¿szej

Projekt zagospodarowania terenu osiedla przy "Kauli" w Inowroc³awiu.

Agnieszka Jedlikowska       

El¿bieta Górzna

wyró¿nienie

Projekt architektoniczny dworku
w systemie Izydom 2000

Jagoda Wczeœniak        

Danuta Paluszak

dyplom uznania

Renowacja konstrukcji murowych i drewnianych
w starej zabudowie miasta.

Rafa³ Kaczorowski
Jakub Gêgotek      

Anna Cudzi³o

dyplom uznania   

Urz¹dzenie parków i ogrodów w aglomeracjach miejskich.

2002/03
   

    Maciej Izdebski   

Danuta Paluszak

I miejsce
i indeks na wy¿sz¹ uczelniê

Projekt wykorzystania ekologicznych Ÿróde³ energii
w u¿ytkowaniu budynku mieszkalnego.

El¿bieta Witkowska
Maria Witkowska

El¿bieta Górzna

 II miejsce
i indeksy na wy¿sz¹ uczelniê  


Projekt architektoniczny zajazdu z czêœci¹ gastronomiczna i us³ugow¹.

Tomasz Dembski
Dariusz Sprawa         

El¿bieta Jarz¹bek

dyplom uznania

Produkcja cementu na przyk³adzie cementowni Lafarge.

Karolina Musia³
Renata £uczak       

Lidia Pluciñska

wyró¿nienie

Biskupin-osada ³u¿ycka.

2003/04

Szymon Danielski Damian Sypniewski         

El¿bieta Latzke

II nagroda

Projekt architektoniczny budynku hotelu wraz z zagos.

Patrycja Milas
Ewelina Zaj¹c       

Maria Groblewska

III nagroda  

Zabytki miasta Inowroc³awia i ich administrowanie.

Tomasz Sobczak Maciej Wegnerowski         

Danuta Paluszak

wyró¿nienie

Dworek w Parchaniu; tutaj ¿y³ i mieszka³ gen W³adys³aw Sikorski.

Krystian Perda³       

El¿bieta Latzke

wyró¿nienie

Wielkowymiarowe konstrukcje z drewna klejonego.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu instalacji sanitarnych z miedzi ogłoszony przez  Komitet Główny Turnieju Budowlanego.

Rok   

Nazwisko i imiê

Imiê i nazwisko nauczyciela prowadz¹cego

Rodzaj nagrody

Temat pracy

   2003/2004

Dorabia³a Hanna        

Maria Groblewska

wyró¿nienie

Niekonwencjonalne Ÿród³a energii cieplnej zastosowane w budownictwie indywidualnym i publicznym.


Klejnowski Marcin

Wysocki Karol        

Maria Groblewska

wyró¿nienie

Preferencje miedzi w instalacjach ze wzglêdu na walory.

Konkurs na najciekawszą pracę w dziedzinie nauki, techniki i przedsiębiorczości.
"Młodzieżowy Lider Nauki, Techniki i Przedsiębiorczości" organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną w Inowrocławiu.


Rok

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

Rodzaj nagrody

Temat pracy

2006/2007

Arkadiusz Litwa Michał Perlikowski

Danuta Paluszak

I miejsce

Wiatrak w Chrośnie - ocalić od zapomnienia

Dariusz Chlebicki Dawid Cabański Krzysztof Wypych

Karol Marcysiak

III miejsce

Rekonstrukcje wieży ratuszowej w Inowrocławiu z elementami współczesnych rozwiązań architektonicznych

NASI UCZNIOWIE W OBECNOŚCI PREZYDENTA INOWROCŁAWIA !!!
Młodzieżowy Lider Nauki, Techniki i Przedsiębiorczości"

Tekst i zdjęcia : mgr inż. Danuta Paluszak,  mgr inż Karol Marcysiak
                                                                                                                                                                                                                      

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego