DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOKUMENTY SZKOŁY
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
W INOWROCŁAWIU

Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.
 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
1. brak opisów zdjęć;
2. brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
3. brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Wyłączeniu podlegają następujące treści:
1) multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.;
2) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed 23 września 2020 r.;
3) mapy oraz mapy interaktywne;
4) treści nie wytworzone przez szkołę lub na jej rzecz albo przez szkołę nabyte;
5) treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Karol Marcysiak.
 • e-mail: sekretariat-zspnr5@o2.pl
 • telefon: +48 52 357 46 80
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury, można także złożyć wniosek o Rzecznika Praw Obywatelskich.
"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku szkoły można wejść dwoma wejściami. Budynek jest trzykondygnacyjny. Aby dostać się na każdy poziom należy pokonać schody. Interesanci mogą korzystać z parkingu szkolnego lub miejskiego wzdłuż ul. H. Sienkiewicza. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo od strony wejścia głównego. W szkole nie ma zakazu wstępu z psem asystującym; szkoła zastrzega jednak założenie kagańca. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Strona szkoły była utworzona z myślą o użytkownikach korzystających z różnych systemów operacyjnych i przeglądarek.
BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści